เครื่องฉายแสงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: จำหน่ายให้กับสถานพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์เท่านั้น

฿ 3,090 ฿ 3,090