งานสัมมนา มกราคม 2020

Crystallign Computer Guided Orthodontic โดย รศ.ทพ.ดร. อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์

เชิญทันตแพทย์ร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Advances techniques with Megagen Implant

The 5th THAI-GERMAN DENTAL CONGRESS

Date : 13 January - 10 March 2020