โอทีคืออะไร หมอต้องจ่ายให้ผู้ช่วยและพน ักงานอย่างไร ในกรณีใดบ้างเรามีคำตอบ !!

Last updated: 16 มิ.ย. 2563  |  1060 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โอทีคืออะไร หมอต้องจ่ายให้ผู้ช่วยและพน ักงานอย่างไร ในกรณีใดบ้างเรามีคำตอบ !!

โอทีคืออะไร หมอต้องจ่ายให้ผู้ช่วยและพน ักงานอย่างไร ในกรณีใดบ้างเรามีคำตอบ !!

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กำหนดห้ามหมอให้ผู้ช่วยหรือ ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาและทำง านในวันหยุด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น หมออาจให้ผู้ช่วยหรือลูกจ้า งทำงานล่วงเวลาและทำงานในวั นหยุดได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ช่วยหรือลูกจ้างก่อนเป็น คราว ๆ ไป นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดห้า มหมอให้ผู้ช่วยหรือลูกจ้างท ำงานล่วงเวลาและทำงานในวันห ยุดรวมกันเกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วย

มาตรา 5
"วันทำงาน" หมายความว่าวันที่กำหนดให้ผ ู้ช่วยหรือลูกจ้างทำงานตามป กติ
"วันหยุด"หมายความว่าวันที่ กำหนดให้ผู้ช่วยหรือลูกจ้าง หยุดประจำสัปดาห์หยุดตามประ เพณีหรือหยุดพักผ่อนประจำปี
"ค่าจ้างในวันทำงาน" หมายความว่าค่าจ้างที่จ่ายส ำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำ งานปกติ
"การทำงานล่วงเวลา" หมายความว่าการทำงานนอกหรือ เกินเวลาทำงานปกติหรือเกินช ั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่หม อและผู้ช่วยตกลงกันตามมาตรา  23 ในวันทำงานหรือวันหยุดแล้วแ ต่กรณี
"ค่าล่วงเวลา" หมายความว่าเงินที่หมอจ่ายใ ห้แก่ผู้ช่วยหรือลูกจ้างเป็ นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลา ในวันทำงาน
"ค่าทำงานในวันหยุด"หมายควา มว่าเงินที่หมอจ่ายให้แก่ผู ้ช่วยหรือลูกจ้างเป็นการตอบ แทนการทำงานในวันหยุด
"ค่าล่วงเวลาในวันหยุด" หมายความว่า เงินที่หมอจ่ายให้แก่ผู้ช่ว ยหรือลูกจ้างเป็นการตอบแทนก ารทำงานล่วงเวลาในวันหยุด

มาตรา 24 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเว้ นแต่ได้รับความยินยอมจากลูก จ้างก่อนเป็นคราวๆไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของ งานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุ ดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงา นฉุกเฉินหรือเป็นงานอื่นตาม ที่กำหนดในกฎกระทรวงนายจ้าง อาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ได้เท่าที่จำเป็น

มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานให้ นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แ ก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่ าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่า จ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตา มจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น ้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอั ตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำง านตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำห รับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้า งตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง ทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 ,29,30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวั นหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราด ังต่อไปนี้
(1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได ้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่า ยเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่ น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค ่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม ่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตรา ค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานต ามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตา มผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
(2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธ ิได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้ จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอ ัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวัน ทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำห รือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอั ตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำง านตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำห รับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้า งตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้น ายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวัน หยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม ่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่ าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานต ามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่ น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่า จ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจ ำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูก จ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผล งานโดยคำนวณเป็นหน่วย

มาตรา 64 ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให ้ลูกจ้างหยุดงานหรือจัดให้ล ูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กำ หนดไว้ตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวั นหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหย ุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ กำหนดไว้ในมาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้าง ทำงานในวันหยุด

รู้แบบนี้แล้วการที่หมอจะให ้ผู้ช่วยหรือลูกจ้างทำงานล่ วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลางาน หรือเวลาวันหยุด ก็ต้องจ่ายเงินนะ ดังนั้น หมอและผู้ช่วยก็ควรศึกษากฏห มายแรงงานให้ดีเสียด้วยจะได ้ไม่เสียสิทธิของตนเองนะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้